Zakres Usług

Adwokat świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa.

Zakres usług obejmuje prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami i urzędami, sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych /pozwy, wnioski, apelacje, kasacje, skragi/ oraz udzielanie porad prawnych. Adwokat specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego – dochodzenie odszkodowań i rent po wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy w gospodarstwie rolnym, dochodzenie zadośćuczynień za uszkodzenia ciała i naruszenie dóbr osobistych, eksmisje, sprawy o zapłatę, rozwiązania umowy darowizny i umowy dożywocia, sprawy o wydanie nieruchomości, zasiedzenia, uwłaszczenia, rozgraniczenia nieruchomości, naruszenie posiadania, zniesienie współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i testamentu, także dotyczące gospodarstw rolnych, działy spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, podziały majątku współnego małżonków, rozwody, separacje, sprawy alimentacyjne, ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, sprawy o przestępstwa popełnione przez nieletnich, sprawy o demoralizację.

Adwokat specjalizuje się także w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, występuje w charakterze obrońcy we wszystkich stadiach postępowania karnego w sprawach o wszystkie przestępstwa i wykroczenia /przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, znęcanie, niealimentacja, wypadki komunikacyjne, jazda w stanie nietrzeźwości, kradzieże, rozboje, przywłaszczenia, oszustwa, pobicia, bójki, uszkodzenia ciała, zniewagi, zniesławienia, posiadanie broni i amunicji, wykroczenia drogowe/, oraz świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami i wykroczeniami, w szczególności w zakresie dochodzenia odszkodowań od sprawców przestępstw. Adwokat świadczy także pomoc prawną osobom skazanym w postępowaniu wykonawczym /sprawy o odroczenie wykonania kary, zarządzenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w karze, odroczenia i rozłożenia na raty grzywny i kosztów sądowych/.